Stichting Berekum

Publicatieplicht.

Gelet op de fiscale eisen die verbonden zijn aan de ANBI status vindt U onderstaande informatie van de Stichting Berekum.

1. naam: Stichting Berekum, dit is ook de website van de Stichting.

2. RSIN: 8549 79 761 / ANBI 99 608 / Bank: NL75RABO 0302 4209 40.

3. contactgegevens:

 voorzitter: Prof. Dr.J.H.Schagen van Leeuwen, Rijderslag 10, 3991 TT Houten. Tel: 030 6377 866
 secretaris: Prof. Dr.V.H.W.M.Jongen, Oshaarseweg 58, 7958 PN Koekange. Tel: 0522 451 761
 projectbegeleider: Dr. H.H. de Haan, Groteweg 15, 8191 JS Wapenveld.
 penningmeester:  H.de Haan (AA), Huismansweg 19 A, 1871 CH Schoorl. Tel: 072 582 3360
 email adres:ghberekum@gmail.com
 K.v.K.(Groningen) 628 421 37
 website: www.Stichting Berekum.nl

4. doelstellingen.

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van medische kennis, met name in Afrika, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Het doel van de stichting kan niet zijn het maken van winst. De stichting tracht haar doel onder meer te verwenselijken door het geven van lessen en het organiseren van trainingen, colleges, practica , demonstraties en het uitvoeren van operaties, gericht op medische studenten, verpleegkundigen, verloskundigen, co-assistenten, artsen en (jonge) specialisten in de regio Berekum, Ghana. ( West Afrika )

Daarnaast worden er structurele projecten uitgevoerd die financiële ondersteuning vragen.

5. Het beleidsplan is voornamelijk gericht:

a.organiseren van trainingen en lesgeven in het Holy Family Hospital in Berekum dit gedurende een aantal maanden per jaar.
b.college geven en practica aan verloskundigen gedurende een periode van minimaal 2 x 14 dagen door 2 gynaecologen in samenwerking met andere specialisten.
c.evalueren van de behaalde resultaten en rapporteren aan het bestuur van het Holy Family Hospital.
d.verzamelen in Nederland van specifieke medische apparatuur c.q. operatie apparatuur en daarvoor wenselijke benodigdheden welke in het Holy Family Hospital niet c.q. in mindere mate dan wenselijk aanwezig is.)

6. Door middel van donaties, subsidies, schenkingen, erfstellingen en andere verkrijgingen worden gelden bijeengebracht ter bereiking van de beoogde doelstellingen.

7. Bestuurssamenstelling: hiervoor wordt verwezen naar punt 3 en Bestuur / Contact

8. Namen van Bestuurders: hiervoor wordt verwezen naar punt 3 en Bestuur / Contact

9. Beloningsbeleid:

Overeenkomstig artikel 4 lid 6 van het oprichtingsstatuut ontvangen de bestuurders geen beloning.

10. Verslag van de uitgeoefende werkzaamheden:

Zoals in punt 5c en Werkbezoek is verwoord, vindt er evaluatie na afloop van ieder bezoek plaats.

11. Financiλle verantwoording.

Balans per 31 december

ACTIVA	                    2020          2019

Banksaldi                €    76       €  32.079
                      ========         =======

PASSIVA            

Vermogen, gereserveerd
voor projecten             €    -44       €  32.079
Overlopende passiva           €    120         
                    -----------       -----------
                    €    76       €  32.079
                      ========         =======
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Exploitatie overzicht             2020          2019   

Giften en sponsors           €   3.766       €   8.260 
Giften i.v.m. afscheid         €            €    900

Giften sponsors Nieuwbouw verloskamers €  177.369       €  157.338
Giften sponsors guesthouse                   €  15.000
Donatie ivm Corona Ghana        €  28.363
Bijdragen verblijfskosten guesthouse  €    180       €   4.180
                    ------------       -----------
Totaal ontvangen            €  209.678       €  185.678
Project kosten
Inzet locale coφrdinator        €    750          1.000	
Lesmaterialen en directe projectkosten €   3.087          2.594
Bijdrage Corona Ghana          €  28.363
                       -------         -------	
Totale projectkosten          €  32.200       €   3.594	 		 

Organisatie kosten
Porti/website/abonnement        €    94       €    85		 		 
Bankkosten               €    124       €    205			 
                     ---------        -------- 	
Totale organisatie kosten        €    218       €    290	 		 
                     ---------        --------
Totale exploitatie uitgaven       €  32.418       €   3.884

Betaald Nieuwbouw Verloskamers 2A    €  28.333       €  143.931
Betaald Nieuwbouw Verloskamers 2B	€  181.050        
Betaald Nieuwbouw Guesthouse                  €  63.859       
                    -----------       -----------
Resultaat 2020/2019        ./. €  32.123     ./. €  25.996	 	 
                      ========        ========

Voorzitter:  Prof. Dr. J.H. Schagen van Leeuwen 
Secretaris:  Prof. Dr. V.H.W.M. Jongen
Penningmeester: H. de Haan (AA)


Toelichting

Banksaldo op 1 januari 2020       €  32.079
Resultaat 2020           ./.   32.123
Betaling schuld 2020              120 
                    ------------ 
       		
Banksaldo per 31 december 2020     €    76   	
                      =======

Contactinformatie

Stichting Berekum
Oshaarseweg 58
7958 PN Koekange

e-mail : ghberekum @ gmail.com

tel : 030 - 6377866
       0522 - 451761
       072 - 5823360