Stichting Berekum

Stichting Berekum

Doelstelling.

De doelstelling van de Stichting Berekum is het bevorderen van medische kennis met name in Afrika.
Dit wordt onder andere gedaan door lesgeven, het organiseren van trainingen, colleges, practica, skill and drills, demonstraties en operaties.

Samenwerking

Samenwerking Isala met zusterkliniek in Ghana
De gynaecologen van de Isala uit Zwolle hebben een samenwerkingsverband met het Holy Family Hospital in Berekum, Ghana. Ten minste twee keer per jaar gaan gynaecologen niet alleen uit Zwolle, maar ook uit andere ziekenhuizen in Nederland, gedurende enkele weken naar onze zusterkliniek in Ghana. Het Holy Family Hospital is een groot ziekenhuis met een bovenregionale functie en heeft een belangrijke functie voor omliggende ziekenhuizen en kleinere klinieken. De gynaecologen uit Zwolle hebben vooral een onderwijs taak. Aan het ziekenhuis is een grote vroedvrouwenschool verbonden, waar zij les geven. Behalve leerling-verpleegkundigen en verloskundigen worden met name ook lokale artsen bijgeschoold en gesuperviseerd, zowel op de verloskamer, op de operatiekamer als in de kliniek. Na hun training in Berekum gaan deze verloskundingen en artsen werken in kleinere gezondheidsposten in meer afgelegen delen van Ghana. Voor de plaatselijke artsen, die verder nauwelijks bijscholing ontvangen is het contact met de Nederlandse gynaecologen erg stimulerend en motiverend! De lokale artsen stellen erg veel prijs op deze kennisoverdracht, waarbij veel aandacht is voor onderwijs vanuit de diverse gynaecologische deelspecialismen, zoals urogynaecologie, gynaecologische kanker en natuurlijk zorg voor zwangeren en barenden.

Jaarverslag Stichting Berekum 2019

Jaarverslag Stichting Berekum 2019 Ook in 2019 is weer veel gebeurd. Er werden twee werkbezoeken afgelegd; in februari 2019 en in oktober 2019; zie hiervoor de uitgebreide verslagen elders op de website www.berekum.nl

Tijdens beide werkbezoeken werd op de verloskundigenschool praktijk onderwijs (skills en drills, hechtcursus) door ons verzorgd. Zo werden elk bezoek een 80-tal studenten bijgeschoold.

Een ander belangrijk gebeuren was de implementatie van bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. i Vrouwen werden in Berekum via bv kerken opgeroepen om zich te melden. Speciaal opgeleide verpleegkundigen beoordelen de baarmoedermond en gevonden afwijkingen werden door dr. Okine, de gynaecoloog van het Holy Family Hospital direct verwijderd. Onze rol was steun bij de start en het opzetten hiervan, supervisie van de baarmoedermondpoli en opleiden van de gynaecoloog in de behandeling van de baarmoedermond. Het is nu de bedoeling dat deze belangrijke preventie ook na ons vertrek voortgang vindt en hier werden plannen voor gemaakt.

Net als altijd werd er ook weer veel door ons mee geopereerd waarbij training van operatieve vaardigheden van de lokale dokters het hoofddoel was. Een tiental grotere ingrepen werden door ons uitgevoerd.

Op deze manier werd voldaan aan de kerntaak van onze stichting; het bevorderen van medische kennis in Afrika

De nieuwbouw van de kraamafdeling (fase 1) werd in gebruik genomen en de oude kraamafdeling werd gerenoveerd (fase 2A). Ten bate van de completering van fase 2A werd in 2019 door de stichting 125. 000 euro overgemaakt aan het Bisdom. Nu resteert nog de bouw van fase 2B waarbij de nieuwbouw en de gerenoveerde oude kraamafdeling adequaat aan elkaar verbonden gaan worden. Fase 2B zal pas gestart worden nadat de Stichting het benodigde bedrag bij elkaar heeft verzameld; dit om te voorkomen dat de bouw halverwege moet worden stilgelegd bij gebrek aan financiering. Fondsenwerving blijft dus van het grootste belang om dit te realiseren. We zijn dan ook erg blij dat we steun voor het project hebben gekregen van Stichting "de Wilde Ganzen"!

De prettige samenwerking met het Opleidingsinstituut voor Internationale Gezondheidszorg en Tropische geneeskunde (OIGT) werd gecontinueerd; tropenartsen in opleiding uit Nederland worden voor hun vereiste stage van 6 maanden in de tropen in Berekum getraind door lokale dokters en Ghanese specialisten. Vanaf eind 2018 gaat dit dan om 4 tropenartsen per jaar; na het afsluiten van haar opleiding heeft onze stichting bemiddeld om een van deze Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde, Elselien van Leerdam, in 2019 een tijdelijk contract te geven bij het Holy Family Hospital. Het in gebruik nemen van de nieuwe maternity en de logistiek die hiermee gepaard ging bleek dermate complex dat de tijdelijke inzet van een Nederlandse tropenarts zeer nuttig bleek ten behoeve van continuÔteit van zorg en het management. We zijn erg blij met de verlenging van haar verblijf!

Tijdens ons bezoek aan Berekum in februari 2019 werd het Guesthouse voor de tropenartsen i.o. en voor de coassistenten uit Groningen feestelijk geopend en in gebruik genomen. Tijdens ons bezoek in oktober 2019 konden we zelf voor het eerst in dit fraaie Guesthouse verblijven.

Ook in 2019 bezochten maar liefst 25 coassistenten Berekum, in perioden variŽrend tussen de 8 en 20 weken, het ziekenhuis voor training; het enthousiasme en de animo blijven groot. Telkens weer blijkt het Holy Family Hospital een fijne stageplek voor de Nederlandse studenten. De kennisuitwisseling en de sociale interacties met de Ghanese studenten is hartverwarmend.

Een van de werkbezoeken in 2019 werd gecombineerd met een bezoek aan het Peace and Love Hospital in Kumasi, waar dr. Beatrice Wiafe patiŽnten met borstkanker uit heel Ghana behandelt! Ook hier werd door ons nog een gynaecologische spoedpatiŽnt geopereerd. Tevens werden bezoeken gebracht aan dr. Isaac Duodu in Sampa (waar coassistenten verblijven in de Fountain Care Clinic) en aan het St. Elisabeth Hospital in Hwidiem, bijna 2 uur ten zuiden van Berekum. Ook in dit ziekenhuis zijn goede mogelijkheden voor stages voor coassistenten: we kregen daar een hartelijk welkom en maakten goede plannen met hen.

Aan het eind van het 2de werkbezoek werd Cape Coast bezocht waar we meededen met de jaarlijkse "awareness-walk" voor borstkanker die daar georganiseerd werd door het "Peace and Love Hospital" uit Kumasi. Een indrukwekkende gebeurtenis waar naar schatting 50.000 mensen aan meededen en waarbij veel radio, tv en internet publiciteit mee ontstond.

Sponsorgelden werden verkregen van stichtingen, kerken, donaties bij pensioneringen, en door diverse acties. i Onze hartelijke dank, door velen in Ghana uitgesproken, gaat dan ook naar alle donateurs en mensen die dit werk een goed hart toedragen.

Jaarverslag Stichting Berekum 2018

De belangrijkste zaken uit 2018 zijn hieronder puntsgewijs weergegeven:

Er werden twee werkbezoeken afgelegd; in februari 2018 en in december 2018; zie hiervoor de uitgebreide verslagen elders op de website

De nieuwbouw van de Maternity werd voltooid, waarbij de officiŽle opening door de minister van Gezondheidszorg en de bisschop van Sunyani werd verricht op 18 december 2018

Voor deze nieuwbouw werd een bedrag van 245.000 euro in de jaren 2017 en 2018 aan het bisdom overgemaakt

De vernieuwing van de bestaande verloskamers en de bestaande kraamafdeling, inmiddels vast gebouwd aan de nieuwbouw, zal het doel van de volgende plannen zijn. Fondsenwerving blijft doorgaan om dit te realiseren

Contacten werden gelegd met het Opleidingsinstituut voor Internationale Gezondheidszorg en Tropische geneeskunde (OIGT); tropenartsen in opleiding uit Nederland worden nu in Berekum getraind door lokale dokters en Ghanese specialisten. Vanaf eind 2018 gaat dit dan om 4 tropenartsen per jaar; elke 3 maanden zal er iemand kunnen starten met de training

Gestart werd met de bouw van een Guesthouse voor deze tropenartsen i.o. en voor de coassistenten uit Groningen; hun huisvesting was niet veel langer bestand tegen de tropische omstandigheden. De totale bouwkosten en een deel van de inrichting werden door sponsoring verkregen. Begin 2019 zal dit Guesthouse naar verwachting officieel geopend en betrokken kunnen worden

Ruim 25 coassistenten bezochten, in perioden variŽrend tussen de 8 en 20 weken, het ziekenhuis voor training; het enthousiasme en de animo blijven groot. Regelmatig moeten studenten teleurgesteld worden omdat er geen plek meer is

Orthopedisch chirurgen uit de Isala bezochten Berekum; hun plan is traumatologie-onderwijs te gaan geven aan de lokale artsen en met name de lokale chirurgen, zodat die dat weer aan hun Ghanese arts-assistenten kunnen doorgeven. Een C-boog werd verscheept en op de operatiekamers geÔnstalleerd. In deze kisten ging ook veel operatiemateriaal mee

De contacten met de dokters in de regio, Sampa en Drobo, werden aangehaald; bezoeken afgelegd en coassistenten werden ingepland.

Ook bij het herbebossingsbedrijf Form Ghana werden contacten aangehaald en coassistenten deden hier hun sociale stage. Een samenwerkingsovereenkomst tussen Form Ghana en het Holy Family Hospital werd opgezet

Bezoeken werden gebracht aan de chief van Berekum en de Nederlandse ambassadeur in Accra

Sponsorgelden werden verkregen van stichtingen, kerken, donaties bij pensioneringen, en door diverse acties. Onze hartelijke dank, door velen in Ghana uitgesproken, gaat dan ook naar alle donateurs en mensen die dit werk een goed hart toedragen.


Oudste moskee in Ghana: ca 600 jaar.

Ebola waarschuwing.

Flamboyant.

Contactinformatie

Stichting Berekum
Oshaarseweg 58
7958 PN Koekange

e-mail : ghberekum @ gmail.com

tel : 030 - 6377866
       0522 - 451761
       072 - 5823360

Laatste update

Werkverslag toegevoegd

Openings foto's toegevoegd